Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

http://uspa.gov.ua/ru/informatsionnaya-sistema-portovogo-soobshchestva/tekhnicheskaya-informatsiya/352-russkij/pravoe-menyu/informatsionnaya-sistema-portovogo-soobshchestva/tekhnicheskaya-informatsiya/struktura-i-format-versiya-2-00

PCS-CP-STR-01-Формат та структура документів. Загальна інформація.

PCS-CP-STR-03-Формат та структура документів. Формати електронних документів.

PCS-CP-STR-20-Формат та структура документів. Порядок організації підключення.

PCS-CP-STR-50-Формат та структура документів. Структура документів.

PCS-CP-STR-55-Формат та структура документів. Структура документів УНМЕВ.

PCS-CP-STR-75-Формат та структура документів. Додаткова інформація.

PCS-CP-STR-80-Формат та структура документів. Зразки документів.

PCS-CP-STR-90-Формат та структура документів. Управління версіями.